Pompy

Pompy

Hydromotory

Hydromotory

Rozdzielacze

Rozdzielacze

Siłowniki

Siłowniki

Obrotnice

Obrotnice

Zmienniki

Zmienniki

Części zamienne

Części zamienne

Chłodnice

Chłodnice

Chłodnice

Reduktory obrotu

KAWASAKI K3V112DT-9C32-9NE4-2V HL9C001296

K3V112DT-9C32-9NE4-2V HL9C001296

Towar Używany

Kategoria – Pompy
Producent – KAWASAKI
Model rozszerzenie –
Numer producenta –
Do maszyny – HYUNDAI R210-7 HYUNDAI 220-7 HYUNDAI 225-7
Numer wewnętrzny – 4400MAG01