Pompy

Pompy

Hydromotory

Hydromotory

Rozdzielacze

Rozdzielacze

Siłowniki

Siłowniki

Obrotnice

Obrotnice

Zmienniki

Zmienniki

Części zamienne

Części zamienne

Chłodnice

Chłodnice

Chłodnice

Reduktory obrotu

LIEBHERR MKA350 C015 PVG350 C395 + LPV165 + LPV045 + LPV165 + 0510425030

MKA350 C015 PVG350 C395 + LPV165 + LPV045 + LPV165 + 0510425030

Towar Używany

Kategoria – Pompy
Producent – LIEBHERR
Model rozszerzenie –
Numer producenta – 9274348 9273131-003 + 9274018-000 0010 + 9274019-000 + 9273492-102 0027 + BPV70 RZ
Do maszyny – LIEBHERR 964
Numer wewnętrzny – 3327MAG01