Pompy

Pompy

Hydromotory

Hydromotory

Rozdzielacze

Rozdzielacze

Siłowniki

Siłowniki

Obrotnice

Obrotnice

Zmienniki

Zmienniki

Części zamienne

Części zamienne

Chłodnice

Chłodnice

Chłodnice

Reduktory obrotu

LIEBHERR PVG250 B265 + BPV70L+ BPV70L + A10VO71DFR1/30L-PSC11N00-190 921585 + POMPA ZEBATA

PVG250 B265 + BPV70L+ BPV70L + A10VO71DFR1/30L-PSC11N00-190 921585 + POMPA ZEBATA

Towar Używany

Kategoria – Pompy
Producent – LIEBHERR
Model rozszerzenie – PVG250 B265 + BPV-70L+ BPV-70L+ A10V071DFR1/30L-PSC11N00-190 921585 + POMPA ZEBATA
Numer producenta – 9268517-003
Do maszyny – LIEBHERR PR722M
Numer wewnętrzny – 1940MAG01