Pompy

Pompy

Hydromotory

Hydromotory

Rozdzielacze

Rozdzielacze

Siłowniki

Siłowniki

Obrotnice

Obrotnice

Zmienniki

Zmienniki

Części zamienne

Części zamienne

Chłodnice

Chłodnice

Chłodnice

Reduktory obrotu

LIEBHERR PVG351 B374 + HPV130 + 10331611 R902456036 + HPV130 + 0510865304 1517222965 + 1517222504

PVG351 B374 + HPV130 + 10331611 R902456036 + HPV130 + 0510865304 1517222965 + 1517222504

Towar Używany

Kategoria – Pompy
Producent – LIEBHERR
Model rozszerzenie – PVG351 B374 + HPV130 + A10VO100DFR1/31L-VSC11N00-S-2291 + HPV130 + 0510865304 1517222965 + 1517222504
Numer producenta – 9079736-002 + R902456036
Do maszyny – LIEBHERR 634
Numer wewnętrzny – 2836MAG01